Mitä eroa sähkösopimuksissa on?

Kirjoittanut Lotta Lilja on 20.5 .2020 04:53

Woman connecting cellphone and laptop computer

Sopiiko yrityksen sähkösopimukseksi määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus vai luottaisitko pörssisähköön? Mitä muuta voisi olla tarjolla? Teimme vertailun erilaisten sopimustyyppien plussista ja miinuksista valinnan helpottamiseksi. 

Vertaile ja valitse yrityksellesi sopivin


Moni yrittäjä pohtii, mikä olisi paras sähkösopimus juuri meille. Sähkösopimuksen tekemisestä kerroinkin jo aiemmin täällä (Kolme vinkkiä yrityksen sähkösopimuksen tekoon), mutta nyt vertaillaan sopimustyyppejä. Poimi tärpit!

Kiinteähintainen ja määräaikainen sopimus on edelleenkin houkutteleva sähkösopimus yritykselle, jolle sähkön hinnan ja kustannusten ennustettavuus on kaikkein tärkeintä, mutta sähkölaskun osuus kustannuksista ei ole kovin suuri. Sopimus ei välttämättä ole edullisin, mutta hinta pysyy vakaana sopimuskauden ajan. Huono puoli on se, että kaksikin vuotta livahtaa nopeasti ja kohta pitäisi taas kilpailuttaa.

Pörssihintaisessa sopimuksessa sähkön hinta muodostuu sähköpörssissä joka päivä ja tunti sen hetken kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tällaisella sopimuksella  sähkön hinta on aina ajan tasalla, koska se kilpailutetaan pörssissä tunneittain. Huono puoli on, että markkinahintoja voi olla vaikea ennakoida. Hyvä puoli taas on, että hintojen laskiessa hyödyn saa heti ja sähkön keskihintaan voi itse vaikuttaa kulutustottumuksilla.

Kolmas vaihtoehto on yhdistelmä pörssisähköä ja sähkön johdannaismarkkinoilta tulevia kiinteämpiä jaksoja joustavasti yhdessä. Näitä palveluita tarjoavat mm. konsultit, mutta aina ei ole välttämätöntä maksaa erikseen palkkiota hintakiinnitysten tekemisestä vaan sopimusvalinnalla saat kaiken samassa paketissa. Lue lisää täältä.

Vertaile itse alla olevasta taulukosta eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

 

Määrä­aikainen ja kiinteä­hintainen sopimus

Pörssi­sähkö
(SPOT-sähkö)

Pörssi­sähkön ja kiinteiden jaksojen yhdis­telmä

Miten sähkön hinta mää­räy­tyy?

Myyjä määrit­telee sopi­muksen hinnan markki­noiden hinta­tason mukaan.  Hinta pysyy samana sopi­muksen loppuun asti.

Sähkön hinta muo­dos­tuu pörssissä joka päivä seu­raa­van vuoro­kauden tun­neil­le kysynnän ja tar­jon­nan mukaan. 

Kuten pörssi­sähkössä. Lisäksi voit höy­dyn­tää hinta­joh­dan­nai­sia ja va­kaut­taa niillä hintaa tule­vai­suu­teen. Lue lisää täältä: Hinnan­kiinni­tys - mitä se on?

Riskit

Mikäli teet määrä­aikaisen sopi­muksen kor­kei­den hinto­jen aikaan, maksat ehkä liikaa koko sopi­mus­kau­den.

Päivä­hinnat saat­tavat nousta äkil­lises­ti esi­merkik­si mark­ki­na­häi­riön tai sää­tilan takia. 

Päivä­hinnat saat­tavat nousta. Hinta­kiinni­tysten ajoit­taminen voi olla vaikeaa (hinta­kiinni­tys voi jäädä teke­mättä tai tulee tehtyä tila­päisen korkean hinnan aikaan.)

Vaiku­tusmah­dol­li­suus säh­kön hin­taan

Säh­kön­käy­tön pie­nen­tämi­nen.

Säh­kön­käytön pie­nen­tämi­nen.

Sähkön keski­hintaa voi alen­taa oh­jaa­mal­la säh­kön käyt­töä hal­voille tun­neil­le

Hinta­kiin­ni­tyk­sil­lä voi suo­jata tule­via hin­toja sil­loin.

Sähkön keski­hintaa voi alen­taa ohjaa­malla säh­kön käyt­töä hal­voil­le tun­neil­le.

Suo­jauk­set voi tehdä osit­tain, eli voi yh­dis­tää pörssi­sähkön ja kiin­teän hinnan hyvät puolet.

Sopi­muk­sen pi­tuus / si­to­vuus 

Sopi­mus sitoo asi­akas­ta ja myy­jää koko sopi­mus­ajan.

Sopi­mus on tois­tai­seksi voi­massa oleva. Voit hel­posti ko­keil­la ja vaih­taa toisen­laiseen sopi­mukseen, jos et ole tyyty­väinen.

Sopimus on voimas­sa tois­tai­seksi. Jos teet hinta­kiinni­tyksiä, sopi­mus on määrä­aikai­nen kiin­nitys­jakson lop­puun asti.

Plus­sat ja mii­nuk­set

+ Kiin­teä hinta tuo ennus­tet­tavuut­ta yri­tyk­sen sähkö­kustan­nuk­siin.

- Hinnan mää­räy­tymis­het­keen ei voi itse vai­kut­taa. Hetki voi olla hyvä tai huono.

- Sopi­mus pitää kil­pailut­taa uu­del­leen aina määrä­ajan pää­tyt­tyä.

+ Pörs­sin tunti­koh­tai­sel­la hin­nal­la osta­minen on pit­käl­lä täh­täi­mellä edul­lisin tapa ostaa säh­köä.

+ Sopi­musta ei tar­vit­se kil­pai­lut­taa, koska säh­kön kil­pailu­tus tapah­tuu päivit­täin pörs­sis­sä.

- Pitää va­rau­tua sii­hen, että sähkön hinta vaih­telee kuu­kau­desta toiseen.

+ Pörs­sin tunti­kohtai­sella hin­nal­la osta­minen on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä edul­lisin tapa ostaa sähköä.

+ Sähkön hin­taa voi va­kaut­taa hinta­kiinni­tyk­sil­lä.

+ Hinta­kiin­ni­tyk­set voi antaa mak­sut­ta asi­antunti­jan hoidet­tavak­si.

- Tuot­teen moni­puoli­suus voi aluk­si vai­kut­taa moni­mutkai­selta.

 

Kiinnostuitko Priimaplus-sopimuksesta?

Kysy lisää asiantuntijoiltamme tai pyydä tarjous!

013 266 3100 / asiakaspalvelu@pks.fi

Voi lukea lisää Priima Live -palvelusta ja hinnan kiinnittämisestä täältä!

Aiheet: Pörssisähkö, Kokemuksia, Hintakiinnitykset, Sähkön kilpailutus